Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Oferta

Ulgi podatkowe dla średnich firm

Małe firmy działające w województwie śląskim mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego CIT w wysokość 35% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy (do wyboru). W województwie oposlkim ulga ta wynosi 45%.

Przykład kalkulacji pomocy publicznej

 

Wydatki inwestycyjne

PLN

Nowe miejsca pracy

PLN

I. Zakup terenu

1 mln

I. Miesięczne koszty pracy pracodawcy

4 000

II. Budynki i budowle

4 mln

II. Ilość miejsc pracy

30

III. Inne środki trwałe

5 mln

III. Dwa lata = 24 miesiące

24

suma (I + II + III)

10 mln

iloczyn (I x II x III)

2,88 mln

Pomoc publiczna Śląsk (35%)

3,5 mln

Pomoc publiczna Śląsk (35%)

1,008 mln

Pomoc publiczna Opolskie (45%)

4,5 mln

Pomoc publiczna Opolskie (45%)

1,296 mln

 

Województwo śląskie:

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do mementu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 3,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 1,008 mln (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Województwo opolskie:

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do mementu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 4,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 1,296 mln zł (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym:

KSSE wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 10-12 lat poza granicami KSSE (okres czasu zależy od stopy bezrobocia).

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 • ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 • ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 • kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 • ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 3 lat, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 • ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

 • Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu. Decyzja zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić:
  • utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.
  • poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.
 • Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.
 • Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.
 • Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne przez okres 3 lata.
 • Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą przez 3 lata.
 • Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie przez okres 3 lat.

 

< 1 >

Nasi inwestorzy