Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Oferta

Ulgi podatkowe dla dużych firm

Małe firmy działające w województwie śląskim mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego  CIT w wysokość 25% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy (do wyboru). W województwie opolskim ulga ta wynosi 35%.

Przykład kalkulacji pomocy publicznej

 

Wydatki inwestycyjne

PLN

Nowe miejsca pracy

PLN

I. Zakup terenu

5 mln

I. Miesięczne koszty pracy pracodawcy

4 000

II. Budynki i budowle

20 mln

II. Nowe miejsca pracy

100

III. Inne środki trwałe

25 mln

III. Dwa lata = 24 miesiące

24

suma (I + II + III)

50 mln

iloczyn (I x II x III)

9,6 mln

Pomoc publiczna Śląsk (25%)

12,5 mln

Pomoc publiczna Śląsk (25%)

2,4 mln

Pomoc publiczna Opolskie (35%)

17,5 mln

Pomoc publiczna Opolskie (35%)

3,36 mln

 

Województwo śląskie:

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 12,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 2,4 mln (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Województwo opolskie:

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do mementu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 17,5  mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 3,36  mln zł (w oparciu o nowe miejsca pracy).

Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym:

KSSE wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 10-12 lat poza granicami KSSE (okres czasu zależy od stopy bezrobocia).

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 5.  kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

ZASADY DZIAŁANIA W STREFIE

Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu. Decyzja zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić:

 • utworzenie określonej ilości nowych miejsc pracy na terenie strefy do określonego dnia.
 • poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia.

Datę realizacji tych dwóch warunków wyznacza inwestor.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po uzyskaniu zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, w związku z realizacją nowej inwestycji.

 • Przedsiębiorca zobowiązuje się nie przenosić w jakiejkolwiek formie składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat.
 • Inwestor zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą przez 5 lat.
 • Inwestor zobowiązuje się utrzymać deklarowane zatrudnienie przez okres 5 lat.

 

< 1 >

Nasi inwestorzy