Dla inwestorów / Klaster motoryzacyjny / Rada ds. Kompetencji w Motoryzacji

Rada ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektomobilności)

Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobolności) to
projekt  realizowany przez Katowicką SSE koordynatora Klastra SA&AM w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w ramach Działania 2.12 - Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, polegający na utworzeniu i rozwijaniu sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobolności).

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora - angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych. Wypracowanie powyższych rozwiązań dla sektora nastąpi poprzez powołanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) w terminie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2023 r. Działania Rady obejmą grupę interesariuszy z całego kraju.
Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) stanowiła będzie ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i pozaformalnej a przedsiębiorcami, przez co, umożliwi przedsiębiorcom oddziaływać na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych edukacji formalnej jak i pozaformalnej. Rada budować będzie partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwoli na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno - zawodowe w sektorze, wpłyną na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Poprzez realizację projektu i celu głównego problemy zdiagnozowane w ramach PO WER zostaną złagodzone i bezpośrednio przekładają się na zadania, które będą realizowane w ramach projektu:
1. Organizacja i funkcjonowanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności),
2. Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy,
3. Upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze,
4. Inicjowanie i rozwój współpracy w zakresie zintegrowania edukacji/nauki z przedsiębiorcami (zintegrowanie edukacji i pracodawców),
5. Formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze.

W ramach swoich zadań Katowicja SSE koordynator klastra SA&AM jest odpowiedzialna  za:
1. Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy, w tym:
a) prowadzenie badań bieżących sektora - monitoring sektora w odniesieniu do określonych obszarów badawczych wskazanych przez Radę,
b) opracowanie Raportu z badań,
c) konsultacje środowiskowe,
d) opracowanie Analizy potrzeb pracodawców uwzględniającej kluczowe kompetencje
e) Przygotowanie opracowania w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nt. Jak szkolić, jak egzaminować?
2. Inicjowanie i rozwój współpracy w zakresie zintegrowania edukacji/nauki z przedsiębiorcami, w tym:
a) opracowanie wzorcowego porozumienia sektorowego o współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami edukacyjnymi,
b) opracowanie metodologii i narzędzi monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych nauczycieli szkół branżowych I i II stopnia
c) opracowanie Przewodnika edukacyjnego dla pracowników i instytucji edukacyjnych oraz pracodawców (dział HR) wskazówki i rekomendacje w obszarze efektywnej współpracy
d) organizacja seminariów metodologicznych dla interesariuszy SR dotyczących procedury dodawania kwalifikacji do ZSK.

Osobą kontaktową w KSSE jest Monika Bezak-Ekspert ds. Rynku Pracy KSSE
e-mail:mbezak@ksse.com.pl
tel. 500-593-432