Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-032 Katowice, ul. Sienkiewicza 28

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza zaproszenie do przetargu łącznego mającego na celu:

 

·         udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz

·         sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,8687 ha położona na terenie Gminy Żory przy ul. Pukowca, obręb Baranowice karta mapy 2, składająca się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 1042/137, 1045/137, 1047/137 o łącznej powierzchni  0, 0,8687 ha o wartości 140.300,00 złotych brutto wraz z 22% podatkiem VAT (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta złotych 0/100 groszy). Działki są zapisane w księgach wieczystych nr 9532, 8895, 8356 prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Żorach, Wydziale V Ksiąg Wieczystych w Żorach, a Gminie Żory służy do nich prawo własności.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

 

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wraz z 22% podatkiem VAT wynosi                 161.345,00 zł zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 0/100 groszy).

 

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 21.045,- zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 0/100 groszy) na rachunek BZ WBK S.A. o/ Katowice Nr 19 10901186 0000 0000 18014534 w terminie do dnia 24.11.2005r

 

Przetarg na zbycie nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 28.11.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 28.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia                   24.11.2005 r.. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Oferta winna zawierać m.in.:

-         imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),

-         datę sporządzenia oferty,

-         oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-         oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

-         koncepcję zagospodarowania nieruchomości,

-         dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.