Dla inwestorów / Ulgi podatkowe / Czy kwalifikuję się do pomocy?

Zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej może usyskać przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe. Jednak istnieją pewne wyjątki.


Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)  wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

2)  prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540);

3)  usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;

4)  usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), zwanej dalej "PKWiU";

5)  usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:
  a)  odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5, 
  b)  odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27, 
  c)  odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3, 
  d)  usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3; 

6)  usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

7)  obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

 8)  handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

9)  usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

 10)  usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
  a)  nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6, 
  b)  nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3, 
  c)  nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4, 
  d)  nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3, 
  e)  nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4, 
  f)  nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5; 

11)  usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
  a)  produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3, 
  b)  nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60, 
  c)  pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9; 

 12)  usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

13)  usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:
  a)  usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, 
  b)  usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, 
  c)  usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, 
  d)  usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72; 

14)  usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

15)  usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

 16)  pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;

17)  usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

18)  działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).


W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z naszym biurem i podanie PKWiU firmy, aby uzyskać pełną informacje czy dana działalnośc kwalifikuje się do pomocy pomocy publicznej.